دنیای رسانه ها

فراموش کردن زبان مادری

نمی دونم چقدر طول میکشه که یک شحص تسلط به زبان مادری اش را از دست بدهد؟ ایرانیانی که به خارج مهاجرت کگرده اند ثابت کرده اند که قرمه سبزی و کباب کوبیده را هرگز فراموش نکرده و نمی کنند ولی آیا ادبیات فارسی را نیز همینطور؟ آیا نگارش پپینگلیش دوره گذار از استفاده از …

مهرنو، نگاهی نو به موضوعاتی تجتماعی

وادی مطبوعات در ایران، محل گذر است. مجلات خوبی می آیند، زحمت می کشند و جا می افتند، اگر یک کم کنار خط باشند امکان اوت شدنشون هست. شاید هم بروند کرنر. چه نشریاتی که ازشان نامی و یادی مانده است. در این اوضاع و احوال نشریه ای وزین و متین به قول قدیمی ها …